Text

POETIC EXAMINATIONS OF NORDIC LANDSCAPES

By Maria Bro Schaadt

The Nordic landscape is the setting of Per Andersen’s photographic universe. It is photographs from various places in Denmark, Sweden, Norway, Iceland, Greenland, and the Faroe Islands. The titles are locations; informing where the photographs are taken. The combination of carefully selected locations is like pins on a map; when linked they form a network of mysterious connections.
The yellow rapeseed field, the red and white signpost and the cows on the dandelion fields. The pylon spreading it’s wires over the blue sky. The oak tree posing in the fog next to the local lake Flyndersø. These are all landscape photographs displaying the surroundings, and shot in local areas. Lingering on the unknown. Paying particular attention to the unknown.
The view over the »Land of the Gods« in Iceland, where mountain peaks disappear into a white cloud, where the snow covered bodies of the mountains vibrate in black and white patterns, and where the slopes collide in a valley of black sand and twisted rivers of melting glacier water.
These are landscape photographs of places which are hard to access or which have a certain history. A distant area where the landscape is spectacular and dramatic.

In the photographs of familiar surroundings we are reminded of what is near and it’s universality, and in the photographs of the unknown we are reminded of the magnificent and it’s relevance.
The photographs are often dreamlike; bathed in fog or misty light or shot at sunset or twilight – or in the hours when the light behaves in distinctive ways.

At times, the depth of the photographs seems unreal because of the perspective and the framing creates a displacement of space, where elements at dissimilar distances become a graphic collage of abstract, geometric shapes. While other motives contribute to the floating universe. The surface of the water reflecting the surroundings – an enigmatic space; a portal to another world. Forests where you can sense something in the background, but where the trees seem to continue endlessly. Great, empty areas of land and sky combined with a small element such as a wooden hut, a truck, or a pink, human figure. Nothingness interrupted by everyday life. These photographs too have a touch of something unreal.

The camera ties us to a specific place, which makes us capable of observing, exploring, and reflecting on both the outside world and our interior reaction to this world. The contrast between the documentary style and the atmospheric mood of the photographs balances between abstraction and figuration and between dream and reality. The photographic tools are used to communicate the experienced reality, which the camera lens is pointed towards. We are invited to observe this personal experience.

We are accustomed to photographs of untouched, beautiful landscapes at postcards, screen savers, and at the walls in private homes and public spaces. The popularity of these photographs reveals a collective aspiration for aesthetic representations of nature. Per Andersen’s photographs are beautiful interpretations of landscapes, but beauty is never the purpose. The photographs are not escapist tools to avoid reality. On the contrary, they are a way of greeting reality. Depicting your surroundings is a universal act where travelling is a remedy and the camera is a tool, which is used to examine a personal, yet collective identity. Exploring the interaction between the Nordic landscape and the Nordic mentality. The correlation between the landscape and the human is the core of the photographic examinations. The significance of the places where nature and culture collide is anthropologically uncovered and analyzed. Culture leaves subtle traces in the photographs. A tourist bus, a cairn, the remains of a plain crash, a closed coal plant, a wooden hut, a football field, a pylon, or a satellite receiver. They are reminders of time and space. Caught in a snapshot – the definition of the photograph; these cultural traces remind us of both a past and a future. They form questions: How has human kind interacted with the landscape? How did the landscape affect the Nordic psychology? And they seek answers in the history of places and in the stories of landscapes. The inherent mythology of the landscape. The testimony of our existence. There are no clear answers, but the photographs are poetic examinations. An interior journey and a view towards the world in a time where the dialogue about human relationship to and influence on nature is particularly precarious.

 

Per Andersen (1962) is a photographer, folk high school teacher, awarded graphic designer (nominated for Danish Book Design Award of the Year in 2008, 2011, and 2014), and has worked as a mountain guide and glacier instructor in Norway. In fall 2014 Per Andersen published the book »Fortællinger fra Fur« (»Narratives from Fur«) with landscape photographs and short stories (by writer Kim Karmark). The book received good reviews in for instance: Jyllands-Posten, Politiken, Kristeligt Dagblad, Nordjyske, and De Bergske Blade (Danish newspapers). Kristeligt Dagblad wrote about the photographs in »Narratives from Fur«:

»The photographs do not lie … No, but their truths are astonishing and filled with mystique and magic. No people, only pure nature – experienced through Per Andersen’s omniscient, subjective interpretations exuding atmosphere. The motives are located at Fur but they expand towards infinity. The local is universal.«

Per Andersen’s photographs are published in international architecture magazines: Phraidon Atlas (UK), El Croquis (Spain), Abitare (Italy), and Arkitekten (Denmark). And in the books »Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud (2015)« (»Heaven in – light down – eyes out«), and »Fortællingen om Thise Mejeri (2016)« (»The History of Thise Dairy«). After the publication of the book »Narratives from Fur« in fall 2015 Per Andersen began exhibiting his photos. He has since been exhibiting and selling photographs at Gallery Salling, Vrå Exhibition, Art Copenhagen, and Art Herning. The photographs are sold to private individuals and to public institutions.

The book »Narratives from Fur« is thoroughly explained (in Danish) at the publishing house Wunderbuch’s website.

 

 


 

POETISKE UNDERSØGELSER AF NORDISKE LANDSKABER

Af Maria Bro Schaadt

Scenografien, der danner rammen i Per Andersens fotografiske univers, er det nordiske landskab. Det er fotografier af forskellige steder i Danmark, Sverige, Norge, Island, Grønland og Færøerne. Titlerne er stedsangivelser, der nøgternt informerer om, hvor fotografierne er taget. Den samlede krop af steder er udvalgte nedslag som knappenåle placeret sporadisk på et kort. Sammen danner de et netværk af mystiske forbindelser.

Den gule rapsmark, de rødhvide vejsskilte og køerne på mælkebøttemarkerne. Masten, der kaster sine ledninger over den blå himmel. Egetræet, der poserer i tågen ved Flyndersø. Det er landskabsfotografier af det omkringliggende, som er taget i lokalområdet. Der dvæles ved det velkendte, og det tildeles en særlig opmærksomhed.
Udsigten over Gudernes Land på Island, hvor bjergenes toppe forsvinder i en hvid sky, bjergenes snedækkede kroppe vibrerer i sorthvide mønstre, og bjergenes sider mødes i en dal af sort sand og snoede elve af smeltevand. Det er landskabs­fotografier af steder, som er krævende at komme til, eller som har en særlig historie. Det er fra en fjernere egn, hvor landskabet er spektakulært og folder sig dramatisk ud.
I fotografierne af de velkendte omgivelser bliver vi mindet om det universielle i det nære, og i fotografierne af ukendte egne bliver vi mindet om det vedkommende i det storslåede.

Ofte fremstår fotografierne drømmeagtige, badet i tåge eller diset lys, fordi foto­grafierne er taget ved solopgang, ved skumring eller på tidspunkter, hvor lyset opfører sig på en særlig måde. Nogle gange virker dybden i fotografierne uvirkelig, fordi perspektiverne og beskæringerne skaber en rummelig forskydning, hvor elementer med forskellige afstande omsættes til en grafisk kollage af abstrakte, geometriske former. Atter andre motiver bidrager til det svævende univers. Flader af vand, der spejler sine omgivelser – et gådefuldt rum som en portal til en anden verden. Skove, hvor man ikke kan ane noget i baggrunden som om deres udstrækning synes at fortsætte uendeligt. Store, tomme områder af land og himmel, der sættes sammen med et lille element som et træhus, en lastbil eller en pink menneske­figur. Intetheden, der afbrydes af hverdagsagtige situationer. Også de fotografier har et uvirkeligt islæt.

Med kameraet forankres vi til et specifikt sted, som gør os i stand til at observere, udforske og reflektere over både den ydre verden og vores indre reaktion på den. Kontrasten mellem det dokumentariske format og fotografiernes atmosfæriske stemning balancerer mellem abstraktion og figuration og mellem drøm og virkelighed. De fotografiske værktøjer bruges til at formidle den oplevede virkelighed, som kameralinsen vendes mod. Det er denne personlige erfaring, vi bliver indviet i som beskuere.

Populariteten af billeder af uberørte og skønne landskaber, som vi møder på postkort, som pauseskærme og som væg­dekorationer i hjemlige og offentlige rum, afslører en kollektiv aspiration for æstetiserede repræsentationer af naturen. Per Andersens fotografier er smukke formidlinger af landskaber, men det er aldrig skønheden som mål, der jages. Fotografierne er ikke et eskapistisk værktøj til at drømme sig væk fra virkeligheden. De er nærmere en måde at møde virkeligheden på. At afbilde sine omgivelser er en universel handling, hvor rejsen er en metode, og kameraet er et instrument, der bruges til at undersøge en personlig, men også en kollektiv identitet. En udforskning af sammenspillet mellem det nordiske landskab og den nordiske mentalitet. Forholdet mellem landskabet og mennesket er kernen i fotografiernes undersøgelser. På antropologisk vis afdækkes og kortlægges betydningen af de steder, hvor naturen møder kulturen. Kulturen møder vi som subtile spor, der sniger sig ind i fotografierne. En turistbus, en varde, efterladenskaberne fra et flystyrt, en pensioneret kulstation, et træhus, en fodboldbane, en telemast eller satellitsignalsmodtagere. De er stille påmindelser om tid og sted. Fanget i det øjebliksbillede, som et fotografi per definition er, minder de kulturelle spor os om en tid før os og peger samtidig frem mod en tid foran os. Hvordan mennesket har interageret med landskabet, og hvordan landskabet har sat sit præg på den nordiske psykologi, er nogle af de spørgsmål, der stilles. Der søges i steders historie og landskabets egne fortællinger. Landskabets iboende mytologi. Vidnesbyrd om vores tilværelse. Der findes ingen entydige svar, men fotografierne er poetiske undersøgelser. En rejse ind i sig selv og et blik ud på verdenen i en tid, hvor dialogen om menneskets forhold til naturen og indflydelse på naturen er særlig prekær.

 

Per Andersen (1962) er fotograf, højskolelærer, pris­belønnet grafisk designer (nomineringer til Årets Bedste Bog­arbejde i 2008, 2011 og 2014) og har arbejdet som fjeldfører og gletcher-instruktør i Norge. I efteråret 2014 udgav Per Andersen bogen »Fortællinger fra Fur« med landskabsfotografier og noveller (af forfatter Kim Karmark). Bogen fik rosende anmeldelser i bl.a. Jyllands-Posten, Politiken, Kristeligt Dagblad, Nordjyske og De Bergske Blade. Kristeligt Dagblad skrev om fotografierne i »Fortællinger fra Fur«:

»Fotografierne lyver ikke … Nej, men deres sandheder er overrumplende, fyldt med mystik og magi. Ingen personer, men ren natur – oplevet gennem Per Andersens alt bestemmende subjektive fortolkninger, tæt emmende af atmosfære. Nok er motiverne fundet på Fur, men de åbner sig mod uendeligheden. Det lokale er universelt.«

Per Andersen har publiceret fotografier i internationale arkitekturtidsskrifter: Phaidon Atlas (UK), El Croquis (Spanien), Abitare (Italien) og Arkitekten (DK). Desuden i bøgerne »Himlen ind – Lyset ned – Blikket ud (2015)« og »Fortællingen om Thise Mejeri (2016)«. Efter udgivelsen af bogen »Fortællinger fra Fur« be­gyndte Per Andersen i efter­året 2014 at udstille sine land­skabsfotografier og har siden udstillet og solgt fotografier på Galleri Salling, Vrå Udstillingen, Art Copenhagen og Art Herning. Fotografierne er solgt både til private og til offent­lige institutioner.

Bogen »Fortællinger fra Fur« er fyldigt omtalt på Forlaget Wunderbuchs hjemmeside